Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving.

Lees onze cookieverklaring

Alge­me­ne voorwaarden

Algemene Bezoekersvoorwaarden Museum aan de A

1. Algemeen

1.1 Stichting Museum aan de A is statutair vastgelegd op 10 juni 2020. Het e-mailadres genoemd in deze voorwaarden is info@museumaandea.nl.

1.2 Deze bezoekersvoorwaarden gelden voor alle bezoekers van en elk bezoek aan Museum aan de A. De voorwaarden gelden tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die door Museum aan de A in het kader van haar doelstelling worden ingeschakeld.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Bezoekers dienen aanwijzingen en/of instructies m.b.t. deze voorwaarden van museummedewerkers op te volgen.

1.5 Indien een bezoeker zich niet aan deze voorwaarden houdt of aanwijzingen van museumpersoneel hierover niet opvolgt, kan de bezoeker de toegang tot het museum worden ontzegd, zonder dat het museum daarbij hoeft over te gaan tot schadevergoeding of restitutie.

1.6 Indien een bezoeker herhaaldelijk bepalingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden of door de medewerkers gegeven aanwijzingen en instructies overtreedt, kan Museum aan de A de bezoeker de toegang tot het museumgebouw voor bepaalde tijd ontzeggen.

2. Definities

2.1 Stichting Museum aan de A: museumorganisatie gevestigd aan de Brugstraat 24-26, 9711 HZ, te Groningen.

2.2 Museumgebouw: de voor het publiek opengestelde ruimten in en rondom de gebouwen van Museum aan de A.

2.3 Bezoeker: een ieder die, met of zonder een geldig toegangsbewijs, het museumgebouw betreedt.

2.4 Entreeticket: een bij de balie van het museum gekocht entreebewijs, digitaal of uitgeprint ticket dat de bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot het museum en de expositieruimten in het museumgebouw.

2.5 Toegangsbewijs: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, jaarpas), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in het museumgebouw.

3. Entreeticket/ toegangsbewijs

3.1 Bij de aanschaf van een ticket gaat bezoeker akkoord met deze bezoekersvoorwaarden. Deze voorwaarden gelden altijd en overal in het museum.

3.2 Een vooraf gekocht entreeticket wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het entreeticket vermelde datum.

3.3. Museum aan de A is niet verplicht de kosten van een niet gebruikt entreeticket te vergoeden.

3.4 De hiernavolgende omstandigheden leiden nooit tot enige verplichting tot restitutie van betaalde entreegelden of overige schadevergoeding aan bezoeker:

a. het niet zichtbaar zijn van objecten uit de vaste collectie van Museum aan de A of objecten of delen van tentoonstellingen en collectiepresentaties die als gevolg van interne of externe omstandigheden niet te zien zijn;

b. het gedeeltelijk gesloten zijn van het gebouw, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting door het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen of aanpassingen aan tentoonstellingen;

c. het naar de mening van de bezoeker niet corresponderen van teksten van de website, brochures of andere communicatiemiddelen met het daadwerkelijk getoonde;

d. een aanpassing van de reguliere openingstijd in verband met oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in geval van een calamiteit, een door Museum aan de A noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van het museumgebouw;

e. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (daaronder begrepen molest), diefstal of het niet naleven van de huisregels en bezoekersvoorwaarden;

f. schade of overlast veroorzaakt door andere bezoekers;

g. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;

h. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten;

i. ontzegging van de toegang tot het museum gebouw;

j. verlies van het toegangsbewijs/ entreeticket;
k. klachten over de (toepassing van) maatregelen die verplicht zijn gesteld door de rijksoverheid;

l. psychische gevolgen door het zien van kunstwerken of objecten die door de bezoeker als schokkend worden ervaren;

m. overlast of ongemak veroorzaakt door (grote) drukte;

n. het achteraf aantonen van het bezit van een kortingskaart, na aankoop van een entreebewijs;

o. overlast in de omgeving van Museum aan de A door werkzaamheden-, activiteiten- of wegafsluitingen door derden.

4. Toegang

4.1. Bezoekers mogen handtassen of kleine koffers van een formaat kleiner dan of gelijk aan A4 meenemen in het museum. Paraplu’s, handtassen en koffers groter dan A4 formaat dienen te worden opgeborgen in de gratis kluisjes of afgegeven bij de balie.

4.2. Mindervalide bezoekers mogen speciale, opvouwbare zitstoelen bedoeld voor mindervaliden meenemen in het museum. Ander zitmeubilair mag niet mee naar binnen.

4.3. Museum aan de A dient gekleed en op schoeisel te worden betreed, maar is niet toegankelijk op skateboards, skeelers, inline-skates, rolschaatsen of ander schoeisel of toebehoren met wieltjes. Rolstoelen en scootmobielen vormen een uitzondering hierop. Desalniettemin verwijzen wij ernaar dat grote delen van ons museum (nog) niet toegankelijk zijn voor rolstoelen en scootmobielen. U kunt hier uitgebreide informatie lezen over toegankelijkheid.

4.4 Bezoekers mogen geen (huis-) dieren, met uitzondering van hulphonden, meenemen in het museum.

4.5 De volgende voorwerpen mogen niet het museum in

a. geweren, vuur- en schietwapens of ieder ander voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of letsel of zaakschade kan worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te kunnen worden gebruikt;

b. puntige en/of scherpe wapens en scherpe voorwerpen: voorwerpen met punten of snijranden waarmee letsel of zaakschade kan worden toegebracht;

c. stompe voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht;

d. ontplofbare en ontvlambare stoffen;

e. chemische en toxische stoffen;

f. wettelijk verboden genotsmiddelen

4.6 Een bezoeker kan de toegang op ieder moment worden ontzegd indien:

a. het toegangsbewijs niet is verstrekt door Museum aan de A of een daartoe door het museum bevoegd verklaarde instantie;

b. medewerking aan de toegangscontrole van bezoeker en bagage uitblijft;

c. bezoeker met een van de onder punt 4.4 en 4.5 genoemde voorwerpen of dieren het museum wil betreden of na binnenkomst alsnog met een van de genoemde voorwerpen of dieren wordt aangetroffen;

e. de bezoeker niet identificeerbaar is en/of van wie het gezicht niet zichtbaar is;

f. de bezoeker tijdens eerdere bezoeken aan Museum aan de A c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door bezoeker wordt gewettigd;

g. bezoeker onder invloed van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen verkeert;

h. bezoeker de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren;

i. bezoeker geen schoeisel of kleding aanheeft;

j. bezoeker zich niet aan deze bezoekersvoorwaarden of aanwijzingen daarover van ons personeel houdt.

4.6 Het is bezoekers niet toegestaan om in het museumgebouw:

a. etenswaren en consumpties te nuttigen, behalve de in de daartoe door het museum aangewezen ruimtes van het museumgebouw;

b. te roken;

c. tentoongestelde objecten aan te raken (tenzij dat expliciet is aangegeven voor een specifiek object);

d. andere bezoekers te hinderen, waaronder inbegrepen het langdurig het zicht op tentoongestelde objecten belemmeren of het veroorzaken van geluidsoverlast;

e. goederen aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen;

f. te tekenen of schilderen zonder voorafgaande toestemming verleend door de informatiebalie.

4.7 Kinderen jonger dan twaalf jaar mogen het museumgebouw uitsluitend onder begeleiding van een meerderjarige bezoeken. Ouders en begeleiders zijn volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door hun begeleide kinderen.

5. Foto en Film in het museum

5.1 Er is cameratoezicht in het museum.

5.2 Het is bezoekers alleen toegestaan te filmen of fotograferen zonder lampen, flitsapparatuur, statieven en andere toebehoren (waaronder inbegrepen selfiesticks).

5.3. Het is bezoekers niet toegestaan om andere bezoekers - en in het bijzonder kinderen - zonder toestemming van die persoon gericht of bewust als hoofdonderwerp te fotograferen of filmen.

5.4 Gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen van het gebouw en kunstwerken mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

5.5 Indien een persoon of instantie foto’s van het museum voor commerciële doeleinden wenst te gebruiken, dan kan hiervoor schriftelijke toestemming worden gevraagd via info@museumaandea.nl. Voor het gebruik zullen kosten in rekening worden gebracht.

5.6 Museum aan de A laat regelmatig foto- en film reportages maken in het gebouw. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden en in eigen communicatiemiddelen of door het museum mogelijk gemaakte mediaproducties verschijnen. Indien bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal waarop hij/zij/hen herkenbaar is, kan dit via info@museumaandea.nl kenbaar worden gemaakt. Het museum zal zich dan inspannen om publicatie van het materiaal te voorkomen; of dit materiaal niet opnieuw te publiceren.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Verblijf in het museumgebouw is altijd voor eigen rekening en risico.

6.2 Bezoeker is tijdens zijn verblijf aansprakelijk voor iedere beschadiging die hij/zij/hen aanricht.

6.3 Museum aan de A is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de bezoeker tijdens een bezoek lijdt, die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van het museum. De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen:

a. het door de verzekeraar van Museum aan de A aan het museum ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of

b. de ter zake van de schade door een derde aan Museum aan de A uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.

6.4 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Museum aan de A in geen geval meer bedragen dan de onder 6.3. beschreven schadevergoedingsregeling.

6.5 Aansprakelijkheid van Museum aan de A voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

7. Overmacht

7.1 Museum aan de A is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een tekortkoming zijnerzijds die het gevolg is van overmacht. Het museum kan zich in ieder geval op overmacht beroepen bij de aanwezigheid van omstandigheden, die het uitvoeren van de overeenkomst door het museum, tijdelijk of blijvend onmogelijk maken.

7.2 Onder omstandigheden als bedoeld in lid 1 van dit artikel 7 worden, onder meer, begrepen natuurrampen, stakingen en blokkades, terroristische aanslagen, elektriciteitsstoringen, storingen van ICT(-infrastructuur), bouwoverlast, overheidsmaatregelen, pandemieën, quarantaines en omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Museum aan de A gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst.

7.3 In geval van calamiteiten is het museum gerechtigd:

a. de reguliere openingstijden aan te passen aan een door Museum aan de A noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het museumgebouw;

b. de deuren te sluiten en aanwezige bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan dan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan controle van tassen.

8. Gevonden Voorwerpen

8.1 Bezoekers dienen in Museum aan de A gevonden voorwerpen af te geven bij de medewerker aan de balie.

8.2 Museum aan de A zal gevonden voorwerpen tijdelijk in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, overdragen aan de politie in Groningen.

8.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van het museum over de status van de vermeende eigenaar is het museum gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

8.4 Museum aan de A behoudt zich het recht voor gevonden voorwerpen die na drie maanden niet zijn afgehaald, te vernietigen.

9. Klachtenregeling

9.1 In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door een daartoe bestemd formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de balie of op onze website kan worden ingevuld. De klacht zal worden onderzocht. Er zal, indien de bezoeker dat wenst, binnen 30 dagen contact worden opgenomen om de klacht te bespreken.

10. Overige Voorwaarden en toepasselijk recht

10.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van het Museum, zoals van tijd tot tijd gepubliceerd op www.museumaandea.nl.

10.2. Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen bezoeker en Museum aan de A is Nederlands recht van toepassing.

De Algemene Bezoekersvoorwaarden van Museum aan de A zijn vastgesteld door zijn directie en gedeponeerd onder nummer 40021497 bij de Kamer van Koophandel Groningen.

Klachtenformulier

Het kan gebeuren dat een bezoek aan ons museum niet naar tevredenheid verloopt. In dat geval kan met dit formulier een klacht worden ingediend. We zullen, indien gewenst, binnen 30 dagen contact opnemen om de klacht te bespreken.